Onderstaande Algemene Voorwaarden gelden vanaf 1 januari 2017 op alle diensten en producten van The Soul-Art Company.

* Toepasbaarheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten in zake van consulten in de vorm van Healing en/of Spirit-Art door The Soul-Art Company in Tilburg.


* Betalingsvoorwaarden
I
ndien een consult is geboekt, hetzij via de website, via de email, via de telefoon, via de post of anderzijds, is de consultnemer verplicht deze af te nemen indien er niet minimaal 24 uur voorafgaande aan de afspraak is afgezegd, of de afspraak  verzet wordt naar een later tijdstip.
Consulten worden voorafgaand aan het consult via de bank overgemaakt.

Indien The Soul-Art Company een opdracht krijgt voor het maken van een Spirit-tekening, vraagt zij aan opdrachtgever het afgesproken bedrag over te maken, vooraleer de tekening gemaakt wordt.
Indien er door consultnemer voor gekozen wordt om het consultbedrag vooraf over te maken, ontvangt deze het bankrekeningnummer waarnaar het bedrag overgemaakt kan worden. 
Indien het afgesproken consultbedrag niet op de rekening staat van The Soul-Art Company , op de dag dat het consult is afgesproken, gaat het consult niet door en ontvangt consultnemer een factuur die binnen twee dagen moet worden voldaan. 
The Soul-Art Company gaat er vanuit dat consultnemer weloverwogen een afspraak voor een consult maakt, of een SoulArt & Reading aanvraagt en legt de verantwoordelijkheid van het nakomen daarvan bij de consultnemer.
Tarieven (inclusief 21 % BTW) worden duidelijk vooraf gecommuniceerd (online, op papier of mondeling )

* Bereikbaarheid
U kunt The Soul-Art Company voor informatie, het maken van een afspraak of het aanvragen van een SoulArt&Reading bereiken via het contactformulier op DEZE PAGINA
of door het sturen van een mailtje naar ;
info@soulartcompany.com

* Disclaimer
De via deze website verkrijgbare diensten en producten vervangen geen medische handelingen.
Neemt u voor elke gezondheidsklacht altijd eerst contact op met uw huisarts, alvorens een consult te boeken. Ik ben namelijk geen Arts en houd me op geen enkele wijze bezig met medische zaken. De inhoud van deze website is geen vervanging voor welke therapie dan ook. Indien er therapie nodig is, is de lezer / consultnemer zelf verantwoordelijk voor het zoeken naar hulp.
Ook wordt er bij The Soul-Art Company op geen enkele wijze aan voorspellingen of beloftes gedaan.

The Soul-Art Company zal zich op geen enkele manier uitlaten over medische zaken, noch welke diagnose dan ook stellen.
Indien de consultnemer medicatie gebruikt waarvan bekend is dat deze voorgeschreven zijn voor de stabilisering van stemmingswisselingen, dient de consultnemer hier voorafgaande aan het consult  informatie te verstrekken aan
The Soul-Art Company.
The Soul-Art Company kan dan bepalen of een consult verantwoord is.

* Aansprakelijkheid 
Met veel zorg is deze website gemaakt door The Soul-Art Company kan dan bepalen of een consult verantwoord is. en het interpreteren van de inhoud ligt geheel bij de lezer van de website. The Soul-Art Company kan dan bepalen of een consult verantwoord is. is derhalve niet aansprakelijk voor onjuiste interpretatie en de lezer is daar zelf voor verantwoordelijk.
Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.
The Soul-Art Company is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of ziekte, noch voor schade aan eigendommen van consultnemers, noch voor schade veroorzaakt door consultnemers voortvloeiend uit / of verband houdend met de consulten.
The Soul-Art Company is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeien uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect van de cliënt.
The Soul-Art Company is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het door de consultnemer onjuist interpreteren van de gegeven informatie, die gegeven is tijdens een consult.
Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is The Soul-Art Company niet aansprakelijk.

* Tarieven 
Tarieven (inclusief 21 % BTW) worden duidelijk gecommuniceerd (online, op papier of mondeling ) en betaling geschiedt bij reservering van het consult.

* Geheimhouding 
Alles wat er tijdens een consult bij The Soul-Art Company wordt besproken, blijft daar "binnenskamers" en is strikt vertrouwelijk.
The Soul-Art Company  zal op geen enkele wijze informatie van consultnemers doorspelen aan derden. Deze gesprekken zijn-en blijven vertrouwelijk, hier zal door The Soul-Art Company ten alle tijden respectvol mee omgegaan worden !

*Inspanningsverplichting 
The Soul-Art Company zal zich altijd inspannen voor een consultnemer, maar de eindverantwoordelijkheid blijft ten alle tijden bij de consultnemer zelf.
The Soul-Art Company zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat The Soul-Art Company niet verantwoordelijk is  voor het succes en welslagen van die dienstverlening, noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de cliënt gestelde doel.

Overmacht 
The Soul-Art Company heeft het recht de overeengekomen consulten uit te stellen indien zij tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen.
Hieronder vallen omstandigheden welke buiten haar invloed liggen, of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, zoals ziekte.
Indien nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van de partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Bijzondere bepalingen
The Soul-Art Company behoudt zich het recht voor om consultnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van het consult verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten.
The Soul-Art Company stelt het bijzonder op prijs wanneer consultnemers schoongewassen en met schone kleding op de behandeltafel liggen, tijdens een Healing.

Toepasselijk recht en geschillen 
Alle geschillen van welke aard dan ook,  inclusief misbruik van logo en ander materiaal voortkomende uit The Soul-Art Company , of de website soulartcompany.com die een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst betreffen, of daarmee verband houden, zullen aanhangig worden gemaakt voor een bevoegde Nederlandse rechter. Het Nederlands recht is van toepassing.

Slotbepaling
Dit zijn de algemene voorwaarden van Januari 2017 . Deze voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden en fouten zijn voorbehouden. Voor alle zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist The Soul-Art Company.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen The Soul-Art Company en consultnemer en zijn een onverbrekelijk onderdeel van die overeenkomst.